Every website is changing TVXQ things back to 5 members + BONUS


Believe what you wish…

BOBOYUNJAEYONGWONHI

BONUS:

[YUNJAE] 2011 November onwards, Jaejoong always like to wear his rings on his pinky. 10 December 2011 at Shanghai Fanmeet, Jaejoong said “if the ring I can wear on my pinky, can be worn on another’s ring finger, that means fated to be together.” 2011 November onwards, Yunho who seldom wears accessories wore double-rings. 26 December 2011 onwards, Yunho started wearing rings on his pinky. The logic between ring finger and pinky finger, I’m sure everyone understands now.

–> Vào tháng 11/ 2011, Jaejoong luôn thích đeo nhẫn ở ngón út. 10/12/2011 tại buổi FM Thượng Hải, Jaejoong đã nói “nếu chiếc nhẫn mà tôi đeo trên ngón út của mình cũng được đeo trên ngón nhẫn của người kia, thì điều đó có nghĩa chúng tôi có duyên phận với nhau.” Tháng 11/2011 về trước, Yunho đã từng tự đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn.  26/12/2011, Yunho bắt…

View original post 480 more words

Advertisements